Truckar

En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Ett utbildningsbevis är inte samma som ett tillstånd.

Vem ska utfärda tillståndet?

En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.

Baserat på AFS 2014:20

Vilka sanktionsavgifter kan uppstå?

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Baserat på AFS 2014:20

Är utbildningsbevis samma som körtillstånd?

Den som godkänts vid en truckförarutbildning får vanligen ett utbildningsbevis. Det är viktigt att inte förväxla detta utbildningsbevis med tillståndet från arbetsgivaren om att få framföra truckar. Exempel på arbetsuppgifter som kan specificeras i ett tillstånd är vilka godsslag som föraren får hantera och inom vilka lokaler eller områden som föraren får använda truckar. Andra arbetsuppgifter som kan specificeras i tillståndet är t.ex. användning av utbytbar utrustning eller körning på väg. Tillståndet kan tidsbegränsas.

Baserat på AFS 2014:20

Regler för arbete med Truck

Det finns regler för arbete med truck. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) står det att man systematiskt ska undersöka och riskbedöma användning av truckar. 

Ergonomi

Arbetet med truckar är ofta ensidigt. Det kan ge besvär i rygg, nacke och skuldror eftersom kroppen belastas på samma sätt under lång tid. Truckförare arbetar ofta i vridna arbetsställningar och får förslitningsskador av upprepade ofördelaktiga vridningar i nacken. Ofta uppstår det för att få bra sikt när de ska placera gods på höga höjder och precisionsarbete när de manövrerar trucken. Föraren har blicken fäst i den riktning som han eller hon kör, medan resten av kroppen måste vara anpassad till förarplatsen och manöverreglaget. Detta är en vanlig orsak till att truckförare får besvär i nacke och skuldror.

Vissa arbetsuppgifter, till exempel vid lastning och lossning i ställage kräver att föraren hela tiden måste röra på huvudet i extrema lägen, framåt-bakåt, roterat eller en kombination av dessa rörelser.

Att manövrera trucken är ett precisionsarbete som kan medföra muskelspänningar om avlastning saknas för hand och underarm. Dessa arbetsställningar är vanliga orsaker till att truckförare får besvär i nacke, axlar och skuldror.

En annan risk är att föraren utsätts för helkroppsvibrationer via stolen eller fötterna samt vibrationer som drabbar armar och händer.

Risker med att köra truck

Ofta inträffar olyckor när den som kör trucken tappar kontrollen över den. Om truckföraren har skymd sikt kan trucken kollidera med människor, andra truckar och inredning. En annan vanlig olycka är att stuka foten när man ska hoppa av eller på, klämmer fötter och ben när man på en truck med ståplatta kör mot något och instinktivit får ut en fot för att bromsa. Truckföraren eller människor runt trucken skadas ibland av gods som faller ner från truckgafflarna eller från pallställ. Truckkörning kan också ge förslitningsskador.

Stress

Arbetet med truck kan innebära mycket stress, t.ex. i samband med lastning och lossning av fordon eller vid höga produktionskrav. Undvik att föraren arbetar långa arbetspass under stress.

Mer information

Läs mer på arbetsmiljöverket

Vi rekommenderar alla som har mer frågor att läsa på Arbetsmiljöverket om Truckar då denna hemsida huvudsakligen ska summera information enkelt och snabbt.